---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


ชื่อ : นางอภิกขณา ป้อมสุข

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางปุณณภา ถ้ำวัตรธนากร

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางผ่องศรี เรืองรอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางดรุณี กาญจนกงกุล

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวีระพงษ์ สำมา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางนภัสรดา ศรีรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวนิรมล พงศ์พิริยะกาญจน์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต (ศศ.ม.)
รายละเอียด.. »

---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม