---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


ชื่อ : นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายอัฐพล จิตรังษี

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเอก บัวตูม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางปุณยนุช บัวทอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต (ศศ.ม.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ เอี่ยมกำแพง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายทวีรัตช์ ปานน้อย

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต (ศศ.ม.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางวิภาภรณ์ เอกจิต

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวกุสุมา รอดภัย

ตำแหน่ง : ผู้สอนงานประดิษฐ์
วุฒิ : ปริญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอัจฉราพร รอดภัย

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : เทคโนโลยีบัณฑิต
รายละเอียด.. »

---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม